Mina sidor

En fotbollsdomare håller upp ett gult kort och blåser i en visselpipaVem kan rapportera och om vad kan man rapportera om?

Vilka personer kan rapportera?

Anställda och praktikanter vid Mörbylånga Bostads AB, (och den som söker eller sökt arbete eller praktik), personer som annars utför arbete under Mörbylånga Bostads ABs kontroll och ledning, egenföretagare samt aktieägare som är verksamma i bolaget. Den som tidigare varit verksam hos Mörbylånga Bostads AB kan rapportera om sådant som de fick information om under sin tid som verksamma.

Vad kan man rapportera om?

Man kan rapportera om ett missförhållande som man har fått information om i ett arbetsrelaterat sammanhang och som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Antingen att något felaktigt gjorts eller att något inte gjorts, men som skulle ha gjorts. Detta gäller generellt inom alla områden så länge det finns ett allmänintresse av att informationen kommer fram.
Det kan exempelvis handla om muta, bedrägeri, stöld eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning eller att dess närstående gynnas på något sätt. Lagbrott, allvarligare tjänstefel och avvikelser som rör exempelvis offentlig upphandling, personuppgifter eller miljöskydd kan också anmälas.

Vad omfattas inte av skyddet i den nya lagstiftningen?

Förhållanden som enbart rör en persons eget arbets- eller anställningsförhållande omfattas inte av visselblåsarfunktionens syfte, om det inte rör sig om mycket allvarliga missförhållanden. Funktionen är inte till för allmänna synpunkter på ledarskap, arbetsmiljö, verksamhetsplanering med mera. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enskilda individer. Sådana frågor ska istället hanteras enligt de vanliga mekanismer som finns inom arbetsrätten och arbetsmiljörätten. Kontakta då din närmaste chef, ditt fackliga ombud eller skyddsombud.

Varför har en visselblåsarfunktion?

Syftet med Mörbylånga Bostads ABs visselblåsarfunktion är att du anonymt ska kunna anmäla misstanke om oegentligheter och missförhållanden inom om du upplever att det inte är möjligt att hantera frågan öppet inom organisationen.

Vad innebär visselblåsarlagen?

Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, innebär bland annat att såväl privata som offentliga arbetsgivare som har 50 eller fler arbetstagare ska vara skyldiga att ha interna visselblåsarfunktioner. Vidare finns bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som ger ett visst sekretesskydd för den som rapporterar och andra enskilda personer i ärendet. Det införs också tydligare krav på hur personuppgifter ska hanteras.

Vad gäller vid visselblåsning och tystnadsplikt?

En rapporterande person som omfattas av skyddet i lagen får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt sin tystnadsplikt, under förutsättning att hen vid rapporteringen hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet. Dessutom finns ett skydd mot hindrande åtgärder och repressalier.
Ansvarsfriheten gäller inte om sådan tystnadsplikt bryts som inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter enligt tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Ansvarsfriheten medför inte heller rätt att lämna ut sekretessbelagda handlingar.

Hur hanteras anmälningarna?

I det första steget tas ärendet emot i en extern funktion, som också granskar den inkomna rapporten. Ärenden som efter inledande granskning bedöms som kvalificerade visselblåsarärenden handläggs av särskilt utsedd utredare internt i kommunen, bolaget eller, beroende på ärendets art och vem som rapporten avser av extern oberoende jurist.

Hur hanteras min anonymitet som anmälare?

Rapporteringstjänsten är helt fristående från Mörbylånga Bostads AB för att det inte ska vara möjligt att genom exempelvis IP-adresser efterforska vem som står bakom en anmälan om du väljer att vara anonym. Du måste själv vara noggrann med hur du uttrycker dig, så att det inte är uppenbart för mottagaren vem du är. Det är också viktigt att rensa eventuella bilagor från användarinformation som kan avslöja vem du är.

Behöver jag som anmälare oroa mig för repressalier?

För rapporterande personer som skyddas av lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden får Mörbylånga Bostads AB som verksamhetsutövare och arbetsgivare inte hindra eller försöka hindra rapportering, eller på grund av rapportering vidta repressalier mot en rapporterande person.

Omfattas anmälan av sekretess?

Enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess för uppgifter som kan identifiera de rapporterande personer som skyddas av förbudet mot repressalier i visselblåsarlagen. Det finns även en sekretessbestämmelse som gäller andra enskilda personer i ärendet. Det innebär att det ska göras en sekretessprövning innan uppgifter om deras identitet eventuellt kan lämnas ut.
En anmälan och kompletteringar som lämnas in är allmänna handlingar som efter sekretessprövning kan komma att lämnas ut på begäran enligt offentlighetsprincipen.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Inom ramen för ett uppföljningsärende kommer myndigheter som har en intern eller en extern rapporteringskanal att behöva behandla personuppgifter. Reglerna i visselblåsarlagen kompletterar den allmänna dataskyddsförordningen och gäller oavsett om förutsättningarna för visselblåsarlagens skydd är uppfyllt eller inte. Det innebär att myndigheten måste behandla alla personuppgifter som finns i en rapportering varsamt och begränsa tillgången till dessa personuppgifter till vad var och en av de behöriga personerna behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.
Personuppgifterna får behandlas i högst två år efter ett uppföljningsärende är avslutat och uppgifter som inte är relevanta i sammanhanget ska raderas så fort som möjligt. Visselblåsarlagens regler om personuppgifter hindrar dock inte att en myndighet arkiverar och bevarar allmänna handlingar eller att arkivmaterial lämnas till en arkivmyndighet. Detta gäller också om det är någon annan som har anlitats för att hantera någon del av rapporteringskanalen. Den som har anlitats är då personuppgiftsbiträde i förhållande till den personuppgiftsansvariga myndigheten.Hoppa till innehåll